รายละเอียดบทความ

การปลูกมะนาว

        มะนาว  พืชที่มีความสำคัญสำหรับคนไทยและคนในเอเชียอีกหลายประเทศ  เราใช้มะนาวในการปรุงรสอาหารหลายอย่าง ทั้งน้ำพริก  ต้มยำ  ลาบ  ยำต่างๆ  เป็นสมุนไพรในการรักษาอาการของโรคบางชนิด  อาจกล่าวได้ว่า  ชีวิตของคนไทยแทบจะขาดมะนาวไม่ได้เลย  ทุกบ้าน ถ้ามีที่ดินพอก็จะต้องปลูกมะนาวไว้สักต้นสองต้น เพื่อจะได้เอาไว้เก็บมาปรุงอาหารได้อย่างสะดวก  หรือแม้แต่จะปลูกลงในกระถางขนาดใหญ่ถ้ามีที่ดินจำกัด  แต่วิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน  บ้านพักอาศัยนับวันที่จะหาที่มีบริเวณที่ดินเพื่อปลูกมะนาวหรือพืชสวนครัวอื่นๆได้ยากขึ้นทุกที  จำเป็นต้องซื้อมะนาวเก็บไว้ในตู้เย็นตลอดเวลาเพื่อสะดวกในการเอามาใช้ปรุงอาหาร  และก็มีไม่น้อยที่เก็บไว้ ไม่ได้นำมาใช้  จนมะนาวเน่าเสียไปในที่สุด

        มะนาวสามารถขึ้นได้ดีในทุกภาคของประเทศไทย  ไม่ว่าจะเหนือสุดที่มีอากาศค่อนข้างหนาวเย็น หรือใต้สุดที่มีฝนตกชุก  ขอแต่เพียงให้มีการระบายน้ำได้ดีเท่านั้น เพราะมะนาวไม่ชอบน้ำท่วมขัง

      พันธุ์มะนาว

         มะนาวที่มีผู้ที่นิยมปลูกมากที่สุดในขณะนี้คือพันธุ์แป้นรำไพหรือแป้นรำไพทะวาย เป็นพันธุ์ที่มีผลผลิตดก ผลมีขนาดใหญ่ หากปล่อยให้ติดผลตามธรรมชาติ  มะนาวพันธุ์นี้จะมีผลติด ตลอดทั้งปี และจะติดผลดกในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.และเดือน พ.ย.-ธ.ค.  แม่ค้าต้องการมะนาวพันธุ์นี้ไปจำหน่ายมากที่สุด  ลักษณะผลมีเปลือกบาง  น้ำเยอะ มีน้ำตั้งแต่ผลมีอายุ 3 เดือน ผลค่อนข้างแป้นจนถึงแป้นชัดเจน  แต่จะไม่ทนต่อโรคแคงเกอร์ ผู้ปลูกจะต้องพ่นสารเคมีป้องกันและกำจัดจำนวนมาก  และมีมะนาวพันธุ์ใหม่ที่น่าสนใจคือพันธุ์ พิจิตร 1  เป็นพันธุ์ผสมระหว่าง แป้นรำไพกับมะนาวน้ำหอม  เป็นพันธุ์ที่ทนต่อโรคแคงเกอร์มากกว่า  แม้ว่าจะมีอาการของโรคให้เห็นบ้างแต่ก็ไม่ทำให้เกิดความเสียหาย  มะนาวพันธุ์อื่นนอกจากนี้ก็มี  มะนาวหนัง(มะนาวสวน)  ยังมีปลูกกันอยู่บ้างโดยเฉพาะตามชนบท  นิยมว่ามีกลิ่นหอม  เปลือกหนา น้ำน้อย  มะนาวน้ำหอมทูลเกล้า  เป็นพันธุ์ที่มีความทนทานต่อโรคแคงเกอร์มาก  มีใบใหญ่  หนา  ลักษณะผลค่อนข้างใหญ่  เปลือกหนา  ไม่มีเมล็ด  นิยมปลูกเพื่อนำมาคั้นน้ำทำเป็นน้ำมะนาว

      เป็นที่น่าสังเกตว่า ในขณะนี้  จำนวนของพันธุ์มะนาวที่มีผู้สั่งซื้อเข้ามามากที่สุด  หรือแทบทั้งหมด จะเป็นมะนาวพันธุ์พิจิตร๑ (กพ. 2553)  เนื่องจากมีความต้านทานต่อโรคแคงเกอร์ได้ดี ทำให้ไม่ต้องพ่นสารเคมีป้องกันและกำจัดจำนวนมาก  สารเคมีที่ใช้คือสารประกอบทองแดง  คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์, คอปเปอร์ออกซี่คลอไรด์  ซึ่งเป็นอันตราย  ทำให้ผู้บริโภคปลอดภัยมากขึ้น  เมื่อนำมาต่อบนต้นมะขวิด(มีเทคนิคเฉพาะ) ทำให้ติดลูกเร็วและดกมากตลอดทั้งปี แม้จะปลูกโดยไม่ได้ดูแลอย่างไกล้ชิด หรือปลูกในภาชนะจำกัด ซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลของต้นตอมะขวิด

         ระยะปลูก  หากเป็นการปลูกจำนวนมากควรต้องคำนึงถึงการที่จะต้องใช้เครื่องมือเข้าไปปฏิบัติงาน  เช่นต้องใช้รถแทรกเตอร์หรือรถยนต์ขนปู๋ยหรือวัสดุเข้าไปให้ใกล้ต้นที่สุด  การใช้เครื่องมือเข้าไปตัดหญ้า  การปฏิบัติงานพ่นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช  การขนเอากิ่งที่เกิดจากการตัดแต่งกิ่งออกไปจากบริเวณสวนฯลฯ  เพราะเนื่องจากมะนาวมีหนามที่จะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานค่อนข้างมาก  การเว้นระยะระหว่างแถวให้มีความกว้างเพียงพอ ก็น่าจะทำ  ส่วนใหญ่จะใช้ระยะระหว่างแถว 5-6 เมตร  ระยะระหว่างต้น  3-4 เมตร  ใน 1 ไร่ ก็จะปลูกได้ 60-100 ต้น

          หลุมปลูก   ควรขุดหลุมปลูกมะนาวให้มีความกว้างและลึกประมาณ 50 ซม. ใช้ปุ๋ยคอกเก่า(ไม่น้อยกว่า 3 เดือน)  ขี้ไก่,ขี้หมู,ขี้วัว,ขี้ค้างคาวหรือใช้ปุ๋ยหมักก็ได้  ใช้ประมาณ 1 ปีบ (หากเป็นขี้ค้างคาว,ขี้ไก่  ให้ลดจำนวนลงเหลือเพียง 1 ส่วน ใน 4 ส่วน)  คลุกเคล้า กับดินที่ขุดขึ้นมานั้น  ใช้ปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ 15-15-15 หรือ 16-16-16  สัก 2 กำมือใส่รองก้นหลุม  แล้วจึงเอาดินที่ผสมกับปุ๋ยคอกแต่ตอนแรกใส่ลงไปประมาณครึ่งหลุม  แกะถุงพลาสติกที่ใส่ต้นพันธุ์ออก  เอาต้นพันธุ์มะนาววางลงไป  คะเนว่าให้โคนของต้นพันธุ์มีระดับเดียวกับปากหลุม  ใช้ดินผสมปุ๋ยคอกที่เหลือกลบหลุมจนมิดโคนต้น  ใช้ไม้รวกตัดให้มีความยาว 1.20 เมตร  เสี้ยมปลายให้แหลม  ปักลงไปข้างๆต้นมะนาว  ใช้เชือกมัดยึดลำต้นมะนาวกับไม้รวกเป็นระยะๆ ป้องกันไม่ให้ต้นมะนาวโยกคลอน ( จะต้องยึดลำต้นมะนาวไว้อย่างนี้แม้ต้นมะนาวจะมีขนาดโตขึ้นแล้วก็ตาม) เอาน้ำรดต้นมะนาวให้โชก สรุปในขั้นตอนการปลูก   สิ่งที่จะต้องเตรียมดังนี้คือ

1.   ปุ๋ยคอกเก่า(ขี้วัว,ปุ๋ยหมัก หลุมละประมาณ ½ - 1 ปีบ หรือขี้ค้างคาว,ขี้ไก่,ขี้หมู  ¼ ปีบ

2.   ไม้รวกยาวประมาณ 1.20 เมตร เสี้ยมปลายแหลมด้านหนึ่ง  จำนวน 1 อัน

3.   เชือกสำหรับใช้มัดยึดลำต้น

4.   ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ  15-15-15  หรือ  16-16-16  ประมาณ  50 กรัม ต่อหนึ่งหลุม

5.   น้ำสำหรับรดต้นมะนาวในระยะเริ่มแรก หลุมละครึ่งปีบ

การให้น้ำมะนาว ไม่จำเป็นต้องรดน้ำให้มะนาวทุกวัน  เว้นแต่ดินที่มีลักษณะเป็นดินทรายน้ำมีการไหลซึมลงไปอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องให้น้ำบ่อยขึ้น  สังเกตว่าดินแห้ง  จึงค่อยให้น้ำ  หากเป็นการให้น้ำด้วยระบบน้ำหยดในบริเวณโคนต้น ระยะแรกจะเป็นการดีและประหยัดกว่า โดยปรับหัวน้ำหยดให้น้ำไหลออกมาก(ไม่ใช่หยด)  และหากสามารถใช้เครื่องตั้งเวลาเพื่อควบคุมการให้น้ำมะนาว ก็ยิ่งดีและคุ้มค่ากับการลงทุน  เพราะสามารถตั้งเวลาให้น้ำกี่วันครั้ง  และครั้งละเป็นเวลานานเท่าใดก็ได้

การป้องกันและกำจัดโรคและแมลง  มะนาวมีแมลงศัตรูรบกวนหลายชนิดเช่น หนอนแก้ว กัดกินใบ  ลักษณะลำตัวสีเขียวอ่อน ตัวโตขนาดด้ามปากกา หรือใหญ่กว่า  จะกัดทำลายใบโดยเฉพาะใบอ่อนจนใบเสียหายมาก ทำให้ต้นมะนาวชะงักการเจริญเติบโต    หนอนผีเสื้อ  ลักษณะลำตัวสีดำลายสีเหลืองคล้ายกับผีเสื้อที่มาวางไข่  กัดกินใบเสียหายเช่นเดียวกับหนอนแก้ว   หนอนชอนใบ   หนอนม้วนใบ  ลักษณะการทำลายโดยกินผิวใบเป็นทางคดไปคดมา และกัดใบม้วนตัวอยู่ในใบที่ม้วน  เพลี้ยแป้ง   ลำตัวแบนยาวประมาณ 0.3 ซม. สีขาว  เกาะกินน้ำเลี้ยงบริเวณยอด  ซอกใบ  และบริเวณขั้วผล   เพลี้ยอ่อน  ลำตัวสีเขียวอ่อนปนดำ ขนาด 0.1-0.2 ซม. เกาะกินบริเวณยอดและใบอ่อน  เพลี้ยไฟ  มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น  จะทำให้ใบและผลเสียหายเป็นรอยด้านเหมือนสนิม  ไรแดง  แมลงตัวเล็ก  มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น   ทำลายผิวของใบทำให้มีลักษณะ  ด้านหรือเหมือนฝุ่นขาวๆ  ไม่เป็นมันเหมือนใบปกติทั่วไป    การป้องกันและกำจัดหนอนและเพลี้ย  ใช้ปิโตรเลียมออยล์ 99%  เป็นสารสกัดจากน้ำมัน  มีชื่อทางการค้าว่า  ดีซีตรอนพลัส,  เอส.เค.99 ,  ปิโตออยล์(ยูนิไลฟ์) ผสมน้ำพ่นให้ทั่วต้น  ถ้าจะพ่นทุกๆ 7 วันก็จะเป็นการดี เพราะน้ำมันจะไปเคลือบตัวหนอนหรือผีเสื้อจนหายใจไม่ออก  และจะตายในที่สุด  หากได้ทำการพ่นอย่างสม่ำเสมอ จะเป็นการตัดวงจรชีวิตของมัน  ทำให้การพ่นในคราวต่อไปทิ้งระยะได้นานขึ้น  สารนี้ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง  เพลี้ยไฟ  ใช้สารเคมีกำจัดเช่น คาร์โบซัลแฟน  ไซเปอร์เมทริน    ไรแดง  กำจัดด้วย   คูมูลัสดีเอฟ   หรือใช้สบู่กรด 1-2 ก้อน  ละลายน้ำ 1 ปีบ  พ่นให้ทั่วลำต้น                                                                          โรคต่างๆของมะนาว   โรครากเน่าโคนเน่า   เกิดจากเชื้อราไฟธอปทอร่า  น่าจะมีสาเหตูจากการระบายน้ำของดินไม่ดี  มีน้ำขัง  หรือให้น้ำมากเกินไป  พื้นที่ปลูกลักษณะนี้แก้ไขโดยทำการพูนดินบริเวณหลุมปลูกให้สูงขึ้น  อาจจะใช้รถแทรกเตอร์ยกทั้งแถวเป็นลูกฟูกก็ได้โดยให้สูงกว่าระดับดินเดิมประมาณ 1 ฟุต    โรคกรีนนิ่ง และทริสเตซ่า   เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสต้นมะนาวจะมีอาการใบเล็กเรียวและใบตั้งขึ้น   ในที่สุดต้นจะโทรมเหลืองและตาย   สำหรับทริสเตซ่า  บริเวณลำต้นเมื่อลอกเปลือกออกจะเห็นเป็นร่องบุ๋มลงไป   สาเหตุของโรคเกิดจากการขยายพันธุ์จากต้นที่เป็นโรค  และมีแมลงเป็นพาหะคือเพลี้ยไก่แจ้ส้ม  ลำตัวสีขาวปนเทา  ขนาดประมาณ 0.5 ซม.  แก้ไขโดยตัดโค่นต้นที่มีอาการคล้ายกับเป็นโรคแล้วเอาไปเผาทำลายเสีย  การพ่นสารกำจัดแมลงอย่างสม่ำเสมอจะช่วยกำจัดเพลี้ยไกแจ้ส้ม  แมลงพาหะของโรคด้วย    โรคแคงเกอร์  เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย  สามารถระบาดไปได้โดยลมพัด  และจากน้ำที่รด  มีลักษณะเป็นตุ่มนูนฟูๆตามบริเวณใบ กิ่ง ลำต้น  และที่ผิวผล  ทำให้ใบเสียหาย  กิ่งตาย  เป็นที่ผลจะทำให้ผลแตก  ถ้าเป็นที่ลำต้นมากๆ ท่อน้ำและอาหารถูกทำลาย ทำให้ต้นตายได้   เมื่อเป็นที่ผลแต่เป็นไม่มากเอาไปขายจะถูกตัดราคาหรือไม่มีผู้ซื้อ  ป้องกันและกำจัดโดยการเก็บใบที่เป็นโรคไปเผาไฟให้หมดเพื่อไม่ให้ระบาดมากขึ้น  และมักจะเป็นมากในช่วงฝนตกและมีอากาศชื้น   การพ่นด้วยสารเคมีประเภทสารประกอบทองแดงเช่นคอปเปอร์ซัลเฟต, คอปเปอร์ไฮดร็อกไซด์, คอปเปอร์ออกซี่คลอไรด์  เป็นชื่อสามัญส่วนชื่อทางการค้าก็มีหลายบริษัทที่ผลิตออกมาจำหน่าย   เป็นที่น่าสังเกตว่า  ชาวสวนมะนาวแถวอำเภอดำเนินสะดวก  ราชบุรี จะทำการพ่นสารประกอบทองแดงนี้ในอัตราที่สูงกว่าปกติที่ผู้ผลิตแนะนำหลายเท่า  และก็ได้ผล เพราะจะกำจัดโรคได้อย่างเด็ดขาด  สารอีกชนิดหนึ่งเป็นสารปฏิชีวนะ  ใช้พ่นกำจัดแคงเกอร์ได้ผลดีเช่นกันคือ สเตรพโตรมัยซิน  เป็นผงผสมน้ำ    โรคยางไหล   ยังไม่มีผู้ใดทราบสาเหตุของการเกิดโรคนี้และการแก้ไข  คงแนะนำให้ดูแลให้ต้นมะนาวมีสุขภาพดี  ทำการตัดแต่งกิ่งที่แน่นทึบออกเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก  จะช่วยให้มะนาวไม่เกิดโรคได้

   การตัดแต่งกิ่ง     จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำสวนมะนาว  เพราะจะเป็นการตัดกิ่งที่แน่นทึบออกเสียบ้าง  กิ่งที่เป็นโรค  กิ่งตาย  รวมทั้งการตัดแต่งกิ่งเพื่อจัดทรงพุ่ม  ทำให้โคนต้นโปร่ง เพื่อความสะดวกในการที่จะเข้าไปปฏิบัติงาน  และการตัดแต่งกิ่งเพื่อบังคับทรงพุ่มไม่ให้สูงเกินไป เพื่อความสะดวกในการพ่นสารเคมี การเก็บผลผลิต  ทั้งนี้เนื่องจากมะนาวมีหนามแหลมคม เป็นอุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่ง

การใช้ฮอร์โมนช่วยบังคับไม่ให้มะนาวออกดอก

   การใช้ฮอร์โมนช่วยบังคับไม่ให้มะนาวออกดอกติดผลในขณะที่ต้นยังเล็กอยู่  โดยเฉพาะมะนาวที่ปลูกด้วยกิ่งเสียบยอดบนต้นตอมะขวิด เพราะมะนาวจะออกดอกมาพร้อมกับการแทงยอดใหม่และติดลูกเลยตั้งแต่ต้นยังเล็ก  จะทำให้ต้นมะนาวชะงักการเจริญเติบโต  ควรที่จะปล่อยให้มะนาวโตพอสมควรแล้วเสียก่อน  เมื่อมะนาวมีขนาดทรงพุ่มประมาณ 1.00-1.50 เมตร จึงปล่อยให้มะนาวติดผลได้  ฮอร์โมนที่นิยมใช้กันคือ จิบเบอเรลริล หรือ GA  สารที่มีความเข้มข้น 2 %  ใช้อัตรา 25 ซีซี.ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วต้น  จะมีฤทธิ์ยับยั้งไม่ให้มะนาวออกดอกได้ประมาณ 2 เดือน  การมีการระวังรักษาไม่ให้ใบอ่อนถูกหนอนและแมลงทำลายควรจะต้องระมัดระวังให้มากเพราะจะส่งผลถึงการเจริญเติบโตของมะนาวด้วยเช่นกัน  มะนาวจะมีการแตกใบอ่อนใหม่ทุกๆ 50-60 วัน  เมื่อใบอ่อนถูกทำลายไปแล้ว  กว่าจะแตกใบออกมาใหม่ต้องใช้เวลา ถึงเกือบ 2 เดือน

    การใส่ปุ๋ย

   คำถามที่ว่า  มะนาว มะกรูด ที่ซื้อไปปลูกแล้วไม่โตเลย   หลายสาเหตุที่ทำให้มะนาว มะกรูด ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร  เท่าที่พอจะรวบรวมได้ดังนี้

   1.ปลูกลึกเกินไป  บางคนปลูกลึกจนถึงรอยต่อระหว่างกิ่งพันธุ์มะนาวกับต้นตอ  เป็นการปลูกที่ลึกเกินไป  จะทำให้เกิดรากตรงบริเวณรอยต่อ  การที่มะนาว มะกรูดมีรากสัมผัสกับดินโดยตรงทำให้ผิดวัตถุประสงค์ในการใช้ต้นตอ   ควรปลูกและกลบดินเพียงเสมอปากถุงเพาะชำเท่านั้น  และต้องใช้ไม้รวกทำหลักปักยึดลำต้นให้มั่นคง

   2.ขาดน้ำ  เรื่องสำคัญอันดับแรกในการดูแลรักษาคือการให้น้ำ  ถ้าปล่อยให้ขาดน้ำ  การเจริญเติบโตก็จะหยุดชะงักลง

   3.การให้น้ำที่มากเกินไป  เคยพบผู้ปลูกให้น้ำในสวนมากจนเกินไป โดยให้ทุกวัน วันละสองเวลา เช้า-เย็น ทำให้น้ำท่วมราก ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติ  ลักษณะเหมือนกับถูกน้ำท่วม  ควรให้น้ำโดยเว้นระยะในการให้น้ำครั้งต่อไปจากการดูที่ความชื้นบริเวณโคนต้น  ถ้าเห็นว่าคุ้ยลงไปเล็กน้อยแล้วเกือบจะแห้งจึงทำการให้น้ำ   จะให้บ่อยเท่าใดขึ้นอยู่กับลักษณะของดินเป็นสำคัญ  ถ้าเป็นดินทราย การระบายน้ำดีก็อาจจะใช้เวลาเพียง 2-3 วัน  แต่ถ้าเป็นดินค่อนข้างเหนียว  จะต้องเว้นระยะเวลาให้ห่างออกไป

   4.การใช้สารกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกมะนาวและมะกรูด  ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง  เพราะละอองของสารดังกล่าวจะไปทำอันตรายกับมะนาว-มะกรูดได้  การที่ปล่อยให้มีหญ้าขึ้น จะช่วยรักษาความชื้นโดยรอบและจะเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงต่างๆ  แทนที่จะมาอาศัยที่ต้นมะนาว-มะกรูด  ที่จะเป็นภาระในการกำจัดอีกด้วย  ควรใช้การตัดออกไม่ให้ยาวเกินไปจะดีกว่า

   5.มีหนอนและแมลงกัดกินยอดอ่อนในขณะที่กำลังแตกยอดออกมาใหม่  เมื่อยอดอ่อนถูกทำลายไปหมด  จะไม่มีใบช่วยในการสร้างอาหารเพื่อเลี้ยงลำต้น  กว่าจะแตกยอดออกมาใหม่จะต้องใช้เวลา 50-60 วัน  และถ้ายังไม่สามารถป้องกันได้  มะนาว-มะกรูดก็จะไม่โตเลย

   6.ถูกไรแดงทำลาย  มักจะเกิดระบาดในขณะที่อากาศแห้งแล้ง  สังเกตดูใบจะมีลักษณะเหมือนฝุ่นเกาะ  ไม่เป็นมันเหมือนใบไม้ทั่วไป  ไรแดงไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า  กำจัดโดยใช้สารเคมีกำจัดไรโดยเฉพาะหรือใช้สบู่กรดละลายน้ำพ่นให้ทั่วต้น

การใช้ฮอร์โมนบางชนิดพ่นเพื่อปลิดดอกและผลอ่อน  มะนาวที่ต่อบนต้นมะขวิดจะติดลูกดกมาก และติดลูกตลอดทั้งปีไม่มีเวลาพัก  การปลิดดอกและผลอ่อนในช่วงที่มะนาวมีราคาถูกก็จำเป็นต้องทำ  เพื่อให้มะนาวใช้อาหารเพื่อสร้างกิ่งและใบแทนที่จะนำไปเลี้ยงผลเสียหมด  และเพื่อเตรียมต้นให้สมบูรณ์ พร้อมที่จะให้ติดผลในช่วงที่ต้องการ    ฮอร์โมนที่ใช้คือ NAA ความเข้มข้น 2,000 PPM หรือ NAA 4.5%  จำนวน 88.8 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร  พ่นระยะกลีบดอกโรย หรือระยะผล 2-3 สัปดาห์    หรือใช้เอธีฟอน 300 PPM  หรือเอธีฟอน 3% จำนวน 200 ซีซี.ต่อน้ำ 20 ลิตร  หรือ เอธีฟอน 48% จำนวน 12.5 ซีซี.  ต่อน้ำ 20 ลิตร  สามารถกำจัดดอกและผลอ่อนได้กว่า 90%  ก่อนฉีดพ่น ควรงดการให้น้ำ 2-3 วัน  จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้ลงบทความ : umkaset